Tussen 2000 plusteken 2018 daalde ie veel sterfgevallen ingevolge suïcide ter Vlaanderen met 26%. Ermee is den doelstelling van ie uiterst recente actieplan, dat afliep ter 2020, gehaald. Weliswaar blijft ie sterftecijfer ingevolge suïcide schel. Daarom formuleerden experten den afgelopen maanden eentje voorstel van nieuwe doelstelling plusteken eentje opzienbarend actieplan, diegene ingevolge Vlaams minister Beke plusteken ie VLESP uitgelegd werden tijdens den Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie op 19 november 2021.

Vlaams minister van Welzijn plusteken Gezondheid, Wouter Beke: “Ie verlagen van den suïcidecijfers is plusteken blijft eentje voorrang. Den nieuwe gezondheidsdoelstelling bestaat uit eentje reductie van den sterfte ingevolge suïcide met 10%, ter den tijdsperiode van 2020 totdat 2030. Dit is eentje ambitieuze doelstelling diegene wij zoals voordat voortschuiven. Ie veel suïcides exporteren valleien is mogelijk, maar vergt eentje combinatie van verschillende, wetenschappelijk onderbouwde strategieën plusteken acties wegens den doelstelling overheen eentje langere tijdsperiode te halen.”

Prof dr Gwendolyn Portzky (VLESP): “Den evaluatie van den vorige actieplannen toont dat suïcidepreventie werkt. Met dit nieuwe actieplan willen wij voorts construeren op den sterktes van den vorige actieplannen, maar tegelijkertijd den hiaten plusteken noden mee opvangen alsook voorts verwedden op nieuwe ontwikkelingen ter suïcidepreventie. Met dit nieuwe actieplan hebben wij zowel den eerste keer engagementen totdat samenwerkingen met verschillende beleidsdomeinen watten volmaakt past te onze basisboodschap dat iedereen eentje rol schenkkan spelen ter suïcidepreventie plusteken dat wij samen zelfdoding kunnen voorkomen.

Nieuwe doelstelling, maar vooral nieuwe acties

Wij willen iedereen leven ter eentje gezondheidsbevorderend vlees met eentje gezonde wezen, maar hoe exporteren wij dat? Wij maken werkgelegenheid van ie overhandigen van laagdrempelige inlichting plusteken poetsvrouw, hebben specifieke voetlicht voordat hoogrisicogroepen, of zorgen voordat sponsoring voordat nabestaanden, … Ie voorgestelde project inhouden eentje postpakket aan nieuwe acties. Daarnaast ligt den focus op ie vergroten van den impact van bestaande acties diegene hun waarde reeds hebben bewezen. Ene structurele samenwerkingsverband met den beleidsdomeinen Werkgelegenheid, Onderwijs, Jongelui plusteken Media, moeten ervoor zorgen dat ie thema zowel daarheen eentje vaste positie krijgt.

Minister Wouter Beke: “Ter ie project zijn ontzettend veel acties opgenomen diegene op verschillende niveaus plusteken doelgroepen verwedden. Dit acties vragen den betrokkenheid van iedereen ter Vlaanderen, ter reeds zijn facetten plusteken domeinen. Want onze hulp- plusteken zorgverleners zijn noch den enigen diegene eentje rol spelen inzake suïcidepreventie. Iedereen schenkkan eentje rol spelen, watten betekent dat er sterk ingezet zullen wordt op schenkt van methoden plusteken professionaliteit. Daarvoor zullen wij samenwerkingsverband met verschillende vrouwen ter ie werkveld, maar ter ie bovenmatig met ie VLESP. Daarnaast ben ik zowel tevreden dat mijn collega-ministers van den beleidsdomeinen Werkgelegenheid, Onderwijs plusteken Jongelui hun schouders mee onder dit project zetwerk.

Den acties zijn onderverdelen ter enkele strategieën.

Tactiek 1: suïcidepreventie erbij den hele populatie

Op dit niveau werken wij met algemene acties (universele preventie) diegene mensen willen beschermen tegen suïcide, zoals:

 • Deskundigheidsbevordering plusteken psycho-educatie aan alle sleutelfiguren diegene met medicatie(zeggenschap) van (mogelijks) suïcidale personen ter voeling komen.
  Apothekers spelen hier eentje bijzondere rol. Den meerderheid van den zelfdodingen gebeurt thuis, driekwart van den pogingen met medicatie. Daarom willen wij verwedden op deskundigheidsbevordering van zorgprofessionals plusteken monitoring zoals ie gewoonte van medicatie toe. Op diegene wijze kunnen signalen sneller ondervangen wordt. Dit handeling geldt zowel voordat naasten plusteken landbewoners ingevolge kip hieromtrent te sensibilisering.
 • Mentaal welbevinden ter ie onderwijs
  In den setting onderwijs ter Vlaanderen is er nog intact watten ruimte plusteken vraag zoals tools plusteken materialen rond mentaal welbevinden. Op dit wijze kunnen wij verwedden op kwaliteitsvolle plusteken brede verspreiding van methodieken plusteken materialen zoals onderwijs, zodat koters plusteken jongeren zelf aan den slag kunnen met hun mentaal welbevinden plusteken leerkrachten zowel ondersteund wordt wegens hierrond te werken ter den schoolklas. Gisteren trapte minister Beke intussen Expeditie Geluk over ter eentje schoolgebouw ter Dendermonde.

Tactiek 2: deskundigheidsbevordering erbij professionelen plusteken sleutelfiguren

Tactiek 2 plusteken 3 vallen onder selectieve preventie diegene zichzelf richt op kwetsbare groepen. Ie actieplan maakt eentje verschil tussen den kwetsbare groepen zelf, plusteken den deskundigen diegene ter voeling staan met dit groepen.

Den deskundigheidsbevordering van (toekomstige) hulpverleners plusteken zogenaamde ‘gatekeepers’ moeten er voordat zorgen dat zij sleutelfiguren zijn tussen den doelgroep plusteken den verdere hulpverlening, maar zij spelen zowel zelf eentje belangrijke rol erbij ie identificeren van risicofactoren of suïcidaliteit plusteken ie ondersteunen hiervan. Zij kunnen zowel zelf promoten plusteken mensen ter eentje suïcidaal veranderingsproces ondersteunen, ingevolge te permitteren weten dat zij nabij zijn plusteken ingevolge ie gesprek hierover zowel op eentje goede wijze te kunnen aangaan. Zo spelen zij eentje essentiële rol ter den preventie van suïcide erbij kwetsbare doelgroepen.

Voorbeelden van acties zijn:

 • (Regionale) deskundigheidsbevordering suïcidepreventie ter Vlaanderen ter ie kader van den vermaatschappelijking van suïcidepreventie
  Suïcidepreventie is eentje taak diegene iedereen schenkkan opvangen, maar waar mensen vaak noch weten welke signalen kunnen wijzen op suïcidale overwegingen plusteken hoe zij hierover best ter gesprek gaan. Daarom willen wij lezingen organiseren overheen hoe dit aangepakt schenkkan wordt.
 • Deskundigheidsbevordering plusteken sponsoring van toekomstige professionals rond geestelijke gezondheidsbevordering plusteken suïcidepreventie
  Met dit handeling willen wij elke student permitteren afstuderen met enige kennis overheen geestelijke gezondheidsbevordering plusteken suïcidepreventie. Universiteiten plusteken hogescholen zullen gemotiveerd wordt wegens ter te zetwerk op den thema’s geestelijke gezondheidsbevordering plusteken suïcidepreventie.

Tactiek 3: suïcidepreventie erbij kwetsbare groepen

Den socio-economische oorzaak, maar zowel ouderdom plusteken sekse kunnen eentje verhoogd risico geven voordat suïcide. Daarom wordt er ingezet op selectieve preventie zoals erbij tactiek 2, waarbij ie actieplan dan zowel gestructureerd is kwetsbare groepen zoals mannen, jongeren, werkzoekenden, gedetineerden, …

Voorbeelden van acties zijn:

 • Versterken van mentaal welzijn erbij werkzoekenden
  Werkloosheid schenkkan eentje omvangrijke impact hebben op mentale gezondheid. Ene specifieke menigte hierbinnen zijn den jongeren diegene vaak noch ter ie hoger onderwijssysteem stappen plusteken geen toegang hebben totdat eentje structureel aanbod geestelijke gezondheidsbevordering, terwijl ie nipt op dat uur zeer fundamenteel is. Wij zien dat hoe langer dit tijdsperiode aansleept, hoe groter den waarschijnlijkheid dat dit eentje negatieve impact heeft op fysieke of mentale gezondheid.
 • Zoals eentje sterkere suïcidepreventie voordat ouderen
  Wij willen met dit handeling komen totdat eentje sociaal weersgesteldheid waar ouderen kunnen rekenen op den nodige voetlicht plusteken zorg mits zij worstelen met suïcidale gevoelens. Ouderen vormen eentje belangrijke risicogroep. Dit handeling is zowel één van den beleidsaanbevelingen van den Vlaamse Ouderenraad. Wij willen den bespreekbaarheid overheen dit thema erbij dit doelgroep verhogen
 • Verwedden op suïcidepreventie erbij mannen
  Voordat den doelgroep van mannen zullen start 2022 eentje strijd met bijhorende webstek gelanceerd wordt.

Tactiek 4: preventie erbij suïcidale personen plusteken sponsoring naasten

Tactiek 4 plusteken 5 focussen op geïndiceerde preventie. Geïndiceerde preventie richt zichzelf op personen diegene reeds suïcidale overwegingen hebben of suïcidaal rijrichting vertonen. Den continuïteit van zorg plusteken successie zijn hier zeer fundamenteel. Dit schenkkan gaan overheen intensieve successie, maar zowel laagdrempelige vormen van poetsvrouw zoals hulplijnen, chats e.d. kunnen eentje belangrijke rol spelen.

Daarbij mogen den naasten plusteken den omtrek van den personen noch uit ie oog verloren wordt. Zij zijn fundamenteel te suïcidepreventie voordat ie verkrijgen van inlichting, ie installeren van veiligheid, ie bieden van toeverlaat plusteken poetsvrouw erbij opvang plusteken begeleiding.

Voorbeelden van acties zijn:

 • Ene multidisciplinaire richtlijn rond den detectie plusteken treatment van suïcidale overwegingen plusteken rijrichting erbij koters plusteken jongeren
  Met dit richtlijn willen wij suïcidaliteit huis bespreekbaar te maken tussen koters/jongeren plusteken hulpverleners, wegens ie op dit wijze sneller te kunnen detecteren plusteken gepaste interventies op makker van dit doelgroep te kunnen toenemen. Dit houdt bijvoorbeeld ie overhandigen van inlichting ter, raad plusteken tools (onder den vorm van eentje richtlijn plusteken e-learning module) voordat hulpverleners.
 • Optimale bereikbaarheid van den Zelfmoordlijn 1813
  Wij hebben den Zelfmoordlijn ter ie verleden reeds bijkomend versterkt plusteken zij zullen vanaf 1 december den openingsuren van hun chatdienst uitbreiden. Op dit wijze kunnen wij vooral jonge mensen doordringen (ruwweg den tweede van den oproeper is jonger dan 20 klas).

Tactiek 5: postventie na suïcide plusteken sponsoring nabestaanden

Ene overlijden ingevolge suïcide treft eentje vitaal veel mensen rondom den overleden persoon. Dit schenkkan gaan wegens familieleden, vrienden, collega’s, omwonenden, kennissen,… Zowel dit mensen zijn kwetsbaar, want iemand verliezen aan suïcide verhoogt ie risico op sociale, fysieke plusteken mentale gezondheidsproblemen. Zowel ie risico op suïcide is twee totdat drietal keer hoger dan erbij den algemene populatie.

Voorbeelden van acties zijn:

 • Deskundigheidsbevordering plusteken vorming van hulpverleners diegene nabestaanden na zelfdoding promoten
  Den ontwikkeling plusteken implementatie van eentje kwaliteitsvolle methodiek waar organisaties/scholen/bedrijven beroep op kunnen exporteren wegens snel toeverlaat op ie terrein te ontvangen voordat postventie/eerste opvang van nabestaanden wanneer den organisatie zichzelf noch ter staat ziet wegens dit op te vangen.
 • Individueel lotgenotencontact voordat nabestaanden na zelfdoding
  Ter Vlaanderen zijn er voordat nabestaanden na zelfdoding reeds verschillende vormen van lotgenotencontact (activiteiten, praatgroepen & online). Maar dit zijn vaak ter menigte plusteken daardoor noch voordat iedereen even laagdrempelig plusteken/of geschikt. Ene vorm van individueel lotgenotencontact met vrijwillige buddy’s diegene ondersteund plusteken getraind wordt zullen eentje sterke aanvulling zijn.

Gewichtigheid van cijfers

Totdat slot is er voetlicht voordat ie verbeteren van den beleidsinformatie, ter eentje zesde tactiek. Er is eentje dringende noodtoestand aan betere plusteken snellere cijfers overheen ie veel suïcides plusteken suïcidepogingen, zodat den evolutie hiervan op kortere termijn schenkkan wordt opgevolgd plusteken er sneller op den bol schenkkan gespeeld wordt. Ene verbeterde monitoring van ie bereik van den acties erbij organisaties plusteken doelgroepen, staat zowel op ie programma.

Meer informatie

Meer informatie plusteken ie volledige actieplan met den doelstellingen schenkkan u hier op onze webstek terugvinden.