Op 10 sprokkelmaand 2022 is er eentje openbare vergadering van den notabelen van den gemeente Vijfheerenlanden. Dit vergadering is digitaal wegens den coronamaatregelen. Den vergadering start wegens 20.00 uur is rechtstreeks online te volgen.

Op 10 sprokkelmaand 2022 is er eentje openbare vergadering van den notabelen van den gemeente Vijfheerenlanden. Dit vergadering is digitaal wgeens den coronamaatregelen. Den vergadering start wegens 20.00 uur is rechtstreeks online te volgen.

Belangrijke punten op den notulen zijn:

Hamerstukken

 • Overdrachtsdocument notabelen
 • Weigering verklaring van geen bedenkingen ter zwachteling met den planologische proces (weigering omgevingsvergunning Achthoven 23 Lexmond)
 • Besluit op verweerschrift Wet Voorkeursrecht Gemeenten Broekgraaf Noord Leerdam
 • Vaststelling bestemmingsplan: Stammershoefstraat – Hogelandseweg, Vianen
 • Vaststellen bestemmingsplan Tracébesluit A27 – gemeente Vijfheerenlanden
 • Vaststelling bestemmingsplan: Ursulinenhof 1, Vianen
 • Beleidsplan Nieuwsbrief Staathuishoudkunde
 • Vaststellen verordening op den gemeentelijke stuurgroep Ruimtelijke Kwaliteit plusteken Nalatenschap
 • Verklaring van geen bedenkingen woningen statushouders plusteken starters
 • Oplegger Duurzaam Volledig huisvestingsplan Onderwijs 2021-2036
 • Zienswijze Ambitiedocument Avres
 • Zienswijze Kaderbrief 2023 GGDrU
 • APV Vijfheerenlanden 2022
 • Zienswijze kadernota Regionaal Gegevensbestand Zuid-Utrecht (RAZU) 2023
 • Zienswijze kadernota Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2023
 • Klaarmaken onderzoekscommissie geloofsbrieven
 • Benoeming piemel rekenkamer

Bespreekstukken

 • Voorbereidingskrediet Lexmond Westelijk
 • Doelgroepenverordeningen huur- plusteken koopwoningen 2022
 • Nota tehuis arbeidsmigranten 2022-2026
 • Initiatiefvoorstel Global Goals

Dit vergadering zou op digitale wijze te volgen zijn. Den volledige notulen kunt vinden op onze pagina Vergaderingen notabelen. Den notulen (papieren versie) kunt zowel ter beperkte vorm opvragen via griffie@vijfheerenlanden.nl of 088 – 599 7362.