Den keuzehulp, diegene te vinden is op Thuisarts.nl, biedt mensen met geheugenklachten, hun naasten plus den huisarts sponsoring te den besluit wegens welnu of noch te stichten met ene diagnostiektraject zoals dementie. Ter ie beslissingstraject, dat normaliter onderbrak den huisarts plus patiënt samen doorlopen wordt, is ie voordat den huisarts vaak moeilijk wegens alle voorliefdes, willen plus behoeften van den patiënt plus diens naasten daarboven tafel te krijgen.

Daarnaast kunnen vaststellen verwachtingen rondom ene research op ene geheugenpoli of medicatie van den patiënt den besluit wegens voordat ene diagnostiektraject te uitzoeken beïnvloeden. Dat is waar den nu ontwikkelde keuzehulp ‘Welnu of noch research tenuitvoerleggen zoals dementie?’ van stap komt.

Ontwikkeling keuzehulp

Voordat gestart worden met den ontwikkeling van den keuzehulp is wetenschappelijk research gedaan zoals den afwegingen diegene mensen met geheugenklachten, hun naasten plus huisartsen maken te ie gevolgtrekking overheen ene diagnostiektraject zoals dementie. Daarnaast is zowel onderzoeken watten den willen zijn plus watten mensen vooruitzien van ene keuzehulp.

Daarvoor zijn onder andere mensen met geheugenklachten plus hun naasten geïnterviewd. Daaruit kwam zoals voren dat er vooral zowel behoefte is aan verwittiging overheen watten research zoals dementie precies inhoudt. Diegene behoefte speelt zowel te den huisarts mits op ene geheugenpoli. Zowel is den geïnterviewden gevraagd watten verwachten vermag wordt van medicatie of andere vormen van sponsoring mits er sprake is van dementie. Huisartsen vonden ie met name bepalend wegens patiënten plus hun naasten te stimuleren den keuzehulp samen te usances.

Den ontwikkeling van den keuzehulp plus ie research is mogelijk geproduceerd onderbrak ZonMw plus maakt onderdeel uit van ie programma ‘Memorabel’. Betrokken organisaties zijn ongeacht ie NHG, Alzheimer Nederland plus ene klankbordgroep bestaande uit mantelzorgers plus mensen met dementie.

Openingsmanifestatie 2022

Wilt u op 09 mei 2022 zowel zoals den ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn kosteloos maar op is écht op! Dus wacht noch plus meld u snel aan.