Het eerste overzicht verscheen in 2017. Maar wetten en regels veranderen. Daarom wordt het overzicht regelmatig bijgewerkt. Sinds deze week is versie 4 van de overzichten beschikbaar. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij.

Wat is er nieuw in versie 4?

Sinds de vorige versie van 2018 zijn er wetten vervangen en bijgekomen. Daarom hebben we de afbakening wat aangepast en is bijvoorbeeld het pgb geschrapt uit het overzicht.

De wetswijziging van de Wgbo per 1 januari 2020 is verwerkt. En natuurlijk is de Bopz vervangen door de Wet zorg en dwang. De Gegevens Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn geactualiseerd. De volgende onderdelen zijn toegevoegd aan het overzicht:

 • Wlz, nieuwe verzilveringsvorm deeltijdverblijf;
 • Kwaliteitskader Overdracht van medicatiegegevens in de keten;
 • Afwegingskader huiselijk geweld;
 • Kwaliteitskader Addendum langdurige zorg thuis met Wlz-indicatie;
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg is toegevoegd.

Ook is er een lijst met gebruikte afkortingen toegevoegd.

Download het overzicht

Hoe gebruik je het overzicht?

De overzichten zijn ingedeeld in 8 overzichtelijke hoofdstukken:

 1. Het dossier
 2. Het ondersteuningsplan
 3. Onvrijwillige zorg
 4. Medicatie
 5. Kwaliteit en veiligheid
 6. Voedselveiligheid en hygiëne
 7. Indicatiestelling Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en (on)vrijwillige opname
 8. Informatiebeveiliging en gegevensuitwisseling

Elk hoofdstuk bestaat uit een inleiding over het onderwerp en een korte beschrijving van de bijbehorende wetten en regelgeving. Daarna beschrijven we de wettelijke verplichte registraties voor de zorgmedewerker. Elk hoofdstuk sluit af met een aantal praktijkvragen met daarbij het antwoord op de vraag “Is het verplicht?”.

Wettelijk verplichte registraties voor zorgmedewerkers

Het overzicht ‘Wettelijk verplichte registraties voor zorgmedewerkers in de langdurige intramurale ouderenzorg’ is opgesteld in het kader van het actieplan (Ont)regel de zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De eerste versie van het overzicht is ontwikkeld in 2016, binnen het programma ‘Aanpak Verspilling in de zorg’.

De juridische inhoud van het overzicht is opgesteld door Zorg Zaken Groep. Vilans was verantwoordelijk voor de projectcoördinatie. Bij de actualisatie van het overzicht zijn verschillende partijen geraadpleegd, waaronder (alfabetische volgorde):

 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)