Provinciale Staten van Utrecht hebben den ‘Regionale Veenweiden Tactiek Utrechtse Veenweiden’ vastgesteld. Zowel Vijfheerenlanden valt hieronder. Ter den tactiek staat hoe totdat 2030 den uitstoting van broeikasgassen uit veenbodems plusteken den bodemdaling verminderd kunnen wordt.

Provinciale Staten van Utrecht hebben den ‘Regionale Veenweiden Tactiek Utrechtse Veenweiden’ vastgesteld. Zowel Vijfheerenlanden valt hieronder. Ter den tactiek staat hoe totdat 2030 den uitstoting van broeikasgassen uit veenbodems plusteken den bodemdaling verminderd kunnen wordt. Den provincie wil ter samenwerkingsverband met vrouwen 50% reductie ter 2030 behalen. Den Regionale Veenweiden Tactiek gaat uit van ene gebiedsgerichte werkwijze waarin zowel oog is voordat opgaven zoals den stikstofproblematiek, den energietransitie plusteken ene goede waterkwaliteit.

Met den tactiek schenken den provincie invulling aan afspraken uit ie landelijke Klimaatakkoord (2019). Vermindering van uitstoting plusteken ie remmen van den bodemdaling kunnen op verschillende omgangsvormen bereikt wordt. Den provincie zet ter op trio treinen: hoger peil, technische maatregelen (waterinfiltratie) plusteken ter sommige gebieden andere vormen van landbouw of andere functies.

Toekomst landbouw

Ie uitgangspunt is dat den landbouw ter ie veenweidegebied zichzelf ontwikkelt zoals ene duurzame plusteken vitale sector met ene terdege toekomstperspectief. Ie project is wegens samen, vanaf streek plusteken met maatwerk, te loeren welke maatregelen ie liefste zijn. Provincialen kunnen bijvoorbeeld waterinfiltratiesystemen aanmeren.

Den verwachting is dat op snugger gekozen plekken zowel ingezet vermag wordt op oprispingen op hooggelegen water, natte teelten of andere vormen van grondgebruik. Dat vraagt den komende jaren zowel wegens voorts research zoals welke verdienmogelijkheden er daarbij voordat oprispingen zijn. Hiervoor is samenwerkingsverband met oprispingen, natuurorganisaties, gebiedsorganisaties, waterschappen plusteken gemeenten doorslaggevend. Ie veranderingsproces zou nieuwe kennis voortschuiven plusteken den waardevolle praktijkervaringen wordt meegenomen windrichting den toekomst.

Samenvoegen

Ie is doorslaggevend wegens den maatregelen tegen bodemdaling, waar mogelijk, te samenvoegen met ie werken aan andere maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, den stikstofproblematiek, verhoging van biodiversiteit, den energietransitie plusteken ene goede waterkwaliteit. Doorheen maatregelen vanaf gebeid snugger te schiften plusteken te samenvoegen, zou den werkwijze ervan jawel versterken.

Samenwerkingsverband

Den tactiek is samen met Hoogheemraadschap Den Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Werp plusteken Vecht plusteken gemeenten Woerden, Den Tournee Venen plusteken Vijfheerenlanden ontwikkeld. Zowel landbouw- plusteken natuurorganisaties dachten mee. Voordat den eerste twee klas is er voldoende poen wegens ter enkele gebieden aan den slag te kunnen. Voordat den verdere financiering gaan provincie plusteken waterschappen komende tijdstip ter gesprek met ie Rijk.