​Ondervoeding is ene acute of chronische toestand waarbij ene tekort of disbalans van energie, prote plus andere voedingsstoffen leidt totdat meetbare, nadelige resultaten op lichaamssamenstelling, werken plus klinische resultaten. Put: Stuurgroep Ondervoeding.

Ie verminderen van ondervoeding onder kwetsbare ouderen vraagt wegens goede co plus samenwerkingsverband tussen den verschillende professionals, ouderen plus mantelzorgers.

Op verschillende plekken ter Nederland werken professionals vanuit verschillende invalshoeken aan bewustwording plus betere onderlinge co. Wij geven drietal mooie voorbeelden: 

Apeldoorn: Samenwerkingsverband sociaal plus medisch domein 

Sinds 2017 wordt ter Apeldoorn ondervoeding onder kwetsbare ouderen onder den voetlicht gebracht van zorg- plus hulpverleners. Beide domeinen (sociaal plus medisch) werken samen rondom kwetsbare ouderen diegene ondervoed zijn of dreigen te wordt. Zo zijn er duidelijke afspraken overheen signalering, successie, verwijzing plus treatment. Met indien mikpunt den prevalentie van ondervoeding onder ouderen ter Apeldoorn te verlagen met drietal totdat vijf procent ter den komende vijf klas. Ermee conformeren alle vrouwen ter den samenwerkingsverband zichzelf aan den doelstelling van den landelijke stuurgroep ondervoeding (www.stuurgroepondervoeding.nl).

Den samenwerkingsverband ter Apeldoorn is uitermate te vermeld vanwege den brede samenvoeging qua betrokken professionals plus den voetlicht voordat lichaamsbeweging onder ondervoeding. 

Ter den regiegroep vinden gemeente, ouderenadviseur, GGD, ziekenhuis, huisarts, diëtist, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut plus ergotherapeut jawel. Dit menigte heeft ie zorgpad met den samenwerkingsafspraken ontwikkeld. Zo is ene veelzijdig draagvlak voortkomen, waarmee den mogelijkheid op signalering van ondervoeding is vergroot.  

Voort te werken aan meer spiermassa plus spierkracht wordt den vorm huis. Daarom is er ongeacht voeding zowel voetlicht voordat lichaamsbeweging. Ter ie zorgpad, maar zowel ter den scholing voordat huisartsen heeft lichaamsbeweging specifiek voordat ouderen ene plek. Ene fysiotherapeut plus ene diëtist verzorgen samen dit scholing. 

Ie zorgpad wordt sinds november 2019 ter Apeldoorn tweedehands. 

Zwolle: Research betere signalering 

Ter Zwolle is ene projectgroep gestart wegens preventief ondervoeding te signaleren plus tegen te gaan. Dit project is geïnitieerd vanwege ie Isala Ziekenhuis. Den projectgroep bestaat uit ene vertegenwoordiging van wijkverpleegkundigen, huisartsen plus eerste plus tweedelijns diëtiek. Daarnaast wordt ene klankbordgroep samengesteld, waarin o.a. den paramedische disciplines vertegenwoordigen zijn. 
Den projectgroep maakt erkentelijk gewoonte van ie Zorgpad plus den Signaleringskaart uit Apeldoorn.
Den projectgroep werkt samen met ie lectoraat Den Gezonde Stad van Hogeschool Windesheim. Studenten diegene den minor ‘Den Gezonde Stad’ volgen, uitrichten research zoals den vraag hoe sociaal domein, vrijwilligers plus mantelzorgers ene bijdrage kunnen leveren aan signalering plus voorkomen van ondervoeding onder kwetsbare 70-plussers ter Zwolle. Eerste resultaten wordt ter 2020 verwachten. 

Rotterdam: Verkenning wijkaanpak ter Ommoord

Na ene sessie overheen ondervoeding staart 2018 startte ene projectgroep ter den wijk Ommoord ter Rotterdam ter ie voorjaar van 2019 den verkenning zoals ene duurzame verbeteraanpak. Den projectgroep is veelzijdig samengesteld met vertegenwoordigers uit ie medisch plus sociaal domein: huisarts, praktijkverpleegkundige huisartsenteam, diëtist, ouderenconsulent welzijn plus wijkverpleegkundigen van den drietal grootste thuiszorgorganisaties. Daarnaast zijn veroorzaker gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam plus ZorgImpuls (ROS) nauwsluitend betrokken. 

Wegens ie thema ondervoeding onder den kop te pakken, is in ie project allereerst ene patiëntreis (waardestroomanalyse) opgetekend. Dit gebeurde aan den hand van ene persona van ene ‘honkvaste zelfstandige oudere’. Hiermee kwam terdege ter beeld dat ouderen met ondervoeding vaak onder den radar van professionals blijven. Ie gedeelde instinct van urgentie nam hierdoor toe. Voorts is ter ticket gebracht watten ieders rol plus informatiebehoefte is, welke wijknetwerken er zijn plus watten verbeterpunten plus kansen qua samenwerkingsverband zijn. Dit vanuit ie vertrekpunt geen opzienbarend wijknetwerk te uitbouwen, maar uitgerekend huis gewoonte te maken van bestaande structuren. 

Uit den inventarisatie volgde ene veel gezamenlijke actielijnen. Den projectgroep heeft zichzelf gecommitteerd aan ie voortzetting, waarbij men zichzelf allereerst richt op betere signalering van ondervoeding. Den projectgroep kiest voordat ene pragmatische methode, waarbij snugger geleerd wordt van ervaringen plus instrumenten elders, waaronder Apeldoorn. Ter ie voorjaar van 2020 wil den projectgroep weer ene sessie organiseren, waarbij met collega’s, ouderen plus andere belanghebbenden ter Ommoord wordt terug- plus vooruitgeblikt. 

Dit thema is zowel ene thema in ie ROS-netwerk Ouderenzorg, partner van Huis Oud. 

Lees meer.

Meer weten? Neem gerust voeling met onzerzijds op.

Anita Lahuis, raadgever Proscoop 

Anne-Fleur Klandermans plus Rinske Thöene, adviseurs ZorgImpuls