In de nieuwe wet vinden een aantal wijzigingen plaats ten opzichte van de Wet Bopz. Bijvoorbeeld: als de zorgaanbieder en de cliënt (of zijn vertegenwoordiger) niet tot overeenstemming komen over vrijwillige zorg, moet de zorgaanbieder een stappenplan doorlopen. Hierbij wordt steeds naar alternatieven gezocht in een multidisciplinair team. Een tweede groot verschil met de Wet Bopz is dat de Wzd cliëntvolgend is. Dit betekent dat ook in de thuiszorg, kleinschalig wonen, school of dagbesteding de wet van kracht kan zijn. Lees meer over de Wet zorg en dwang.

Aanpak implementatie Wet zorg en dwang

Het ministerie van VWS heeft een plan van aanpak voor de implementatie van de Wet zorg en dwang gepubliceerd. Dit plan geeft een overzicht van de voorbereidingen van het ministerie voor de ingang van deze nieuwe wet. Naast het feit dat het ministerie veel te doen heeft, zullen ook zorgorganisaties en professionals zich moeten voorbereiden op de komst van de Wet zorg en dwang.

Voorbereidingen van zorgorganisatie

Een eerste stap voor organisaties is het beschrijven van visie en beleid: wil een zorgaanbieder onvrijwillige zorg kunnen aanbieden, dan zullen ze dit in beleid en werkprocessen moeten opnemen. Daarnaast moeten zorgorganisaties volgens Marjolein van Vliet, expert onvrijwillige zorg van Zorg voor Beter, oa de volgende zaken op orde hebben:

 • Het regelen van de randvoorwaarden om het beleid goed uit te voeren;
 • Het instellen van een klachtencommissie;
 • Het regelen van toegang tot een cliëntvertrouwenspersoon; 
 • Het op een veilige manier vastleggen van cliëntgegevens en wie daar toegang tot heeft;
 • Het registreren van onvrijwillige zorg.

Professionals, beroepsverenigingen en koepelorganisaties zullen zich moeten buigen over vragen als:

 • Wie is de zorgverantwoordelijke en wat houdt dit in? In de Wet zorg en dwang wordt gesteld dat dit minimaal een professional van niveau drie moet zijn.
 • Wie is de Wzd-functionaris en wat houdt dit in? in de aanpassingswet Wzd die onlangs naar de Eerste en Tweede Kamer is gegaan, wordt gesteld dat dit een terzake kundige arts, orthopedagoog of gezondheidspycholoog kan zijn. 
 • Wie is de externe deskundige en wat houdt dit in? De wet stelt dat dit een (kundige) arts, gedragsdeskundige, psychiater of verpleegkundige kan zijn. In de Memorie van Toelichting https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/wet-zorg-en-dwang-voorbereiding wordt gesteld dat de externe deskundige pas moet worden ingeschakeld als het niet lukt de onvrijwillige zorg binnen de gestelde termijnen van de Wzd af te bouwen. De externe deskundige is een (kundige) arts, psychiater, gedragskundige of verpleegkundige die niet bij de zorg voor de client betrokken is.

Het implementeren van een nieuwe wet vraagt veel inspanning van enerzijds de wetgever, anderzijds ook van veldpartijen. De kaders die de wet biedt worden steeds meer helder, de praktische invulling daarvan vraagt ook om actie van koepels en professionals. Afwachten is geen optie.  

Informatiemateriaal van het ministerie

In het implementatieplan van het ministerie van VWS staan de volgende activiteiten genoemd:

 • Op de website Dwang in de zorg is een soort helpdesk beschikbaar
 • Op de website Dwang in de zorg staat de wettekst met een juridisch toelichting
 • Er komt ook een overzicht van de veranderingen (van BOPZ naar Wet zorg en dwang)
 • Het ministerie gaat een aantal zorgorganisaties ondersteunen die ‘best practice’ willen zijn en  en deze goede voorbeelden in oktober verspreiden
 • Het ministerie verkent hoe de nieuwe wet in opleidingen opgenomen moet worden
 • Er komt informatiemateriaal voor verschillende groepen beschikbaar (cliëten, medewerkers, behandelaren enz)

Lees het implementatieplan (pdf) en activiteitenplan (pdf) van het ministerie van VWS

Evaluatie na invoering Wet zorg en dwang

Na invoering zal de wet gemonitord worden. Via ‘praktijktafels’ kunnen organisaties casuïstiek en knelpunten van de Wet zorg en dwang naar voren brengen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is of de nieuwe regelgeving niet leidt tot veel extra administratieve lasten.

Waardigheid en trots op locatie

Voor verpleeghuizen (en pgb-organisaties die verpleeghuiszorg leveren) is er een mogelijkheid om via ‘Waardigheid en trots op locatie’ een scan te laten doen om inzicht te krijgen in de mate waarin zij voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van de uitkomst kunnen zij ondersteuning op maat ontvangen. Bij de scan is veiligheid één van de thema’s, en kunnen verpleeghuizen aangeven als ze ondersteuning wensen bij de implementatie van de Wet zorg en dwang. Verpleeghuizen kunnen zich aanmelden voor het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie via de website van Waardigheid en Trots. Locaties kunnen zich dit hele jaar aanmelden.

Aanpassingswet

In het voorjaar 2019 wordt er nog een Aanpassingswet in de Eerste en Tweede Kamer behandeld met een verdere invulling van onvrijwillige zorg thuis, de zorgverantwoordelijke en externe deskundigheid. De functie van de Wzd-functionaris is uitgebreid zodat deze functie ook door een gezondheidszorgpsycholoog of orthopedagoog generalist vervuld mag worden.