Geen uitstel

Verschillende organisaties hadden op uitstel aangedrongen, omdat de meeste zorgorganisaties nog veel moeten doen om volgens de nieuwe Wet zorg en dwang te gaan werken. Minister Hugo de Jonge van VWS houdt in zijn brief aan de Tweede kamer vast aan de invoeringsdatum van 1 januari 2020.

Wzd-functionaris raadpleegt arts

In de Wet zorg en dwang vervult de Wzd-functionaris een belangrijke rol (de opvolger van de Bopz-arts). Deze functie is met de nieuwe wet niet meer voorbehouden aan een ter zake kundige arts. Ook een orthopedagoog-generalist (gehandicaptenzorg) of een gezondheidszorgpsycholoog (ouderenzorg) kunnen deze functie vervullen. De nu door de minister voorgestelde wijziging is een verduidelijking van de rol van de Wzd-functionaris: Als de Wzd-functionaris een gedragskundige is, dan moet een niet bij de zorg betrokken arts toestemming geven bij een aantal vormen van onvrijwillige zorg: toediening van vocht, voeding, medicatie, medische controles, medische handelingen of therapeutische maatregelen, beperking van de bewegingsvrijheid of insluiting. De gedragskundige moet BIG-geregistreerd zijn. 

Eerder was de rol van de Wzd-functionaris al als volgt omschreven:

  • ziet toe op de inzet van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg;
  • stimuleert de mogelijk afbouw van onvrijwillige zorg;
  • is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken rondom het verlenen van onvrijwillige zorg;
  • is onafhankelijk. De Wzd-functionaris kan maar hoeft niet in dienst te zijn van de zorgorganisatie.

Cliëntvertrouwenspersoon

Een andere kleine wijziging is dat cliënten actief geïnformeerd moeten worden over de mogelijkheid van ondersteuning door een cliëntvertrouwenspersoon. Het informeren van clienten over deze mogelijkheid wordt een taak van zorgaanbieders. 

Stappenplan van Wet zorg en dwang

In de nieuwe Wet zorg en dwang vinden een aantal wijzigingen plaats ten opzichte van de Wet Bopz. Bijvoorbeeld: als de zorgaanbieder en de cliënt (of zijn vertegenwoordiger) niet tot overeenstemming komen over vrijwillige zorg, moet de zorgaanbieder een stappenplan doorlopen. Hierbij wordt steeds naar alternatieven gezocht in een multidisciplinair team. Lees op Zorg voor Beter: wat moet de organisatie doen om zich voor te bereiden op de nieuwe wet.