600 miljoen extra beschikbaar

In 2019 is een extra bedrag van 600 miljoen euro beschikbaar in de vorm van een kwaliteitsbudget per zorgorganisatie. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten zorgaanbieders voor 31 december 2018 een kwaliteitsplan inclusief begroting bij het zorgkantoor indienen. Zorgaanbieders moeten vastleggen wat ze gaan doen met het geld, hoe ze dat willen bereiken en hoe dit gemonitord wordt.

85 procent voor extra personeel

In het door VWS opgestelde ‘Programmaplan Thuis in het Verpleeghuis’ is beschreven hoe het kwaliteitsbudget moeten worden aangewend: 85 procent is bestemd voor personeel en 15 procent is bedoeld voor de implementatie van

Interessant: de aanschaf van tablets voor zorgmedewerkers kunnen bijvoorbeeld ook vanuit de 15% gefinancierd worden.

‘overige zaken’, zoals ICT-innovaties, scholing en arbeidsbesparende maatregelen en verbetering welbevinden cliënten. Interessant: de aanschaf van de tablets voor zorgmedewerkers kunnen bijvoorbeeld ook vanuit de 15% gefinancierd worden.

Antwoorden op vragen

Het beleid rond de extra middelen voor het kwaliteitskader en het verantwoordingsmodel maken onderdeel uit van het Wlz inkoopbeleid 2019. In hoofdstuk 4 van deze notitie Inkoop Wlz van ActiZ staan antwoorden op vragen over deze extra middelen. In deze notitie staat bijvoorbeeld ook beschreven welke functies in aanmerking komen om uit dit budget te financieren.

Portaal

Met de gepubliceerde tool – behorend bij het in te dienen kwaliteitsplan – kunnen zorgorganisaties een begroting opstellen voor de inzet van extra personeel en overige investeringen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De tool is voorlopig alleen beschikbaar in Excel. In 2019 zal een portaal beschikbaar komen om de administratieve lasten tot een minimum te beperken. De tool, die Zorgverzekeraard Nederland samen met ActiZ en zorgorganisaties heeft ontwikkeld, wordt ook gebruikt om na afloop van het betreffende jaar de realisatie van de begroting te verantwoorden.

De tool met toelichting op website van Zorgverzekeraars Nederland

Ontwikkelbudget implementatie Kwaliteitskader

Hiernaast is voor de periode 2018-2021 in totaal 200 miljoen euro beschikbaar aan ontwikkelbudget voor de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Jaarlijks gaat het om € 50 miljoen. Dit geld is beschikbaar voor problemen/knelpunten bij de implementatie van het kwaliteitskader. Voorwaarde is dat het probleem bij meerdere zorgaanbieders speelt. Zorgkantoren nemen hierbij het initiatief voor het organiseren van regionale bijeenkomsten.

Lees meer over het ontwikkelbudget op de website van ActiZ.