Minister van Ark stuurde een Beleidsbrief mee met het wetsvoorstel Wegiz. Met de brief informeerde zij de Kamer over de stand van zaken van de Meerjarenagenda Wegiz (voorheen de roadmap), de stand van zaken van de eerste vier beoogde gegevensuitwisselingen (waaronder het digitaal recept), de Gateway Review en het aanbieden van een concept AMvB.

Datum verplicht digitaal recept

Naar verwachting zal Van Ark tegelijk met, of kort na de inwerkingtreding van de wet een datum opleggen waarop apotheken recepten verplicht elektronisch moeten kunnen ontvangen. Over het wetsvoorstel wordt nog gedebatteerd. Wanneer de wet daadwerkelijk in werking treedt, is nog niet bekend.

Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om bij AMvB gegevensuitwisselingen aan te wijzen die vanaf een bepaald moment ten minste elektronisch moeten plaatsvinden. Er zijn vier elementen hierbij die met prioriteit uitgewerkt moeten worden tot AMvB die elektronische uitwisseling wettelijk verplicht:

  • Digitaal receptenverkeer.
  • Basisgegevensset zorg (BGZ).
  • Beelduitwisseling.
  • Verpleegkundige overdracht.

Steeds meer ziekenhuizen hebben met behulp van stimuleringsregeling VIPP hun receptenverkeer gedigitaliseerd. Op dit moment ontvangen apotheken dan ook al van veel voorschrijvers al digitale recepten. Ook verzenden zij vaak al toedienlijsten naar elektronische registratiesystemen van instellingen. De Wegiz zal op termijn dit type uitwisseling wettelijk verplicht stellen voor alle voorschrijvers, verstrekkers en toedieners.

Tijdelijke tussenstap

De exacte inhoud en wijze van uitwisseling van een specifieke gegevensset wordt uitgewerkt in een bovengenoemde Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB). Bij de invoering van een AMvB voor digitaal receptenverkeer overweegt de minister een tijdelijke tussenstap (spoor 1) naar volledige interoperabiliteit (spoor 2). Bij deze tussenstap wordt enkel verplicht dat de uitwisseling elektronisch moet plaatsvinden, nog zonder standaardisering af te dwingen.

Van volledige interoperabiliteit is pas sprake als alle sectoren gegevens gestandaardiseerd tussen informatiesystemen kunnen uitwisselen. Dat was voor gegevensuitwisseling bij digitaal receptenverkeer nog een brug te ver. “Daarbij speelt mee dat de herziening van NEN-norm 7503, die nodig is voor volledige interoperabiliteit, langer duurt”, stelt Van Arik in de Kamerbrief. De openbare commentaarronde voor deze norm, die de basis vormt voor systemen die medicatievoorschriften sturen en afhandelen, is open tot 1 juli. Een werkgroep heeft deze norm onlangs geëvalueerd.

Invoering Wegiz

Het wetsvoorstel en de zogeheten memorie van toelichting zijn begin mei ingediend in de Tweede Kamer. De Kamercommissie VWS krijgt de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen over de Wegiz. Later volgt een plenair debat over het wetsvoorstel en wordt het in stemming gebracht. Hierop volgt nog een behandeling in de Eerste Kamer. De datum van inwerkingtreding is dus nog niet bekend, al hoopt Van Ark dat het nog in 2021 plaatsvindt.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.