Ondertekenaars van het ‘Convenant samenwerking in Brabant’ zijn de politie, GGz Eindhoven (GGzE), GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel, RAV Brabant Midden-West-Noord, Ambulancezorg Gelderland-Zuid, RAV Brabant-Zuidoost en het OM. In het convenant staan onder andere aanvullende afspraken gemaakt over crisisbeoordeling, samenwerkingen op de ggz-terreinen en samenwerking in de wijk.

Meer efficiency acute zorgketen

Zo is afgesproken hoe medewerkers van ggz ondersteuning kunnen krijgen van politie in de wijk en in de klinieken. Deze en andere afspraken zijn gemaakt om de efficiëntie van de acute zorgketen verder te verhogen, afspraken op de werkvloer uniformer te maken en de samenwerking te intensiveren.

Dit gebeurt Oost-Brabant-breed omdat er de afgelopen jaren successen behaald zijn die regionaal benut kunnen worden. met een gezamenlijk convenant wordt volgens de deelnemers geïnvesteerd in een gemeenschappelijke taal en eenduidige beeldvorming. Het doel is om de samenwerking te verbeteren om de samenleving, onze cliënten en onze medewerkers beter te kunnen dienen op een aantal gebieden.

Juist Zorg op juiste plaats

Pierre van Grunsven, arts/medisch manager Ambulancezorg Gelderland-Zuid, noemt het convenant een goed voorbeeld van het huidige landelijke beleid ‘Juiste zorg op de juiste plaats’. “Door de nauwe samenwerking en regelmatige casuïstiekbespreking met politie en GGZ wordt de samenwerking, het bieden van passend vervoer en daardoor de zorg voor de psychiatrische patiënt, alleen maar beter.”

De betrokken partijen benadrukken verder dat het een convenant in beweging is. Hierdoor kunnen andere netwerkpartners zich in de toekomst bij het convenant aansluiten. De betrokken partijen hopen dat het daarnaast een aanzuigende werking heeft op andere regio’s om ook daar de acute zorgketen nog verder te versterken.

MedMij-traject doorlopen

Op het gebied van betere informatie-uitwisseling heeft GGzE onlangs ook een nieuwe stap gezet. De zorgaanbieder Samen met Stackr heeft GGzE de benodigde kwalificaties van MedMij, de Nederlandse standaard op dit gebied, succesvol doorlopen. Binnenkort start een pilot waarbij digitale gegevensuitwisseling naar een vooraf geselecteerde groep cliënten getest wordt. Dat schrijft RZCC, het regionaal zorgcommunicatiecentrum en het aanspreekpunt voor zorgcommunicatie in de regio Zuidoost Brabant.

Om gegevens digitaal te kunnen inzien, kunnen cliënten van GGzE een van de Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO’s) kiezen die inmiddels MedMij-gecertificeerd zijn. Hiermee kunnen zij zelf bij hun zorgverleners hun medische gegevens ophalen. Zij bepalen ook zelf met welke andere zorgverleners zij deze gegevens willen delen. Indien gewenst kan een PGO aangevuld worden met eigen data- en meetgegevens.

Dit alles en voornamelijk de uitwisseling van gegevens moet veilig gebeuren. GGzE heeft daarom samen met Stackr een traject doorlopen om hun medische gegevens, de basisgegevens GGZ, te kwalificeren bij MedMij. Stackr was betrokken in de functie van Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA). In deze rol bouwt Stackr met GGzE aan de technische oplossing die voldoet aan alle eisen, ongeacht welk PGO de cliënt heeft gekozen.