Dat schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) in een brief aan de Directeuren Publieke Gezondheid.

‘Domeinoverstijgende aanpak nodig’

‘De toenemende druk op de ziekenhuiszorg als gevolg van het coronavirus en het waarborgen van een veilige en efficiënte zorgverlening aan kwetsbare patiënten vraagt om een regionale domeinoverstijgende aanpak voor de coronazorg’, schrijft De Jonge.

Balans in de regio

‘In de regio moet een balans worden gevonden tussen veilig bieden van zorg in de thuissituaties, zorg in ingerichte corona-units in instellingen en zorg in tijdelijke zorglocaties (coronacentra). De regie voor de uitvoering ligt bij de Directeuren Publieke Gezondheid, in afstemming met de voorzitter veiligheidsregio en in samenwerking met relevante partijen in de regio.’  

De aanpak loopt langs 3 lijnen 

  1. Advanced care-planning en vroegsignalering: Hierbij speelt de huisarts een belangrijke rol in het bespreken van de behandelmogelijkheden en -wensen met de patiënt, en het vastleggen van de wensen van de patiënt in het EPD.
  2. Het realiseren van tijdelijke zorglocaties zoals corona-units en coronacentra voor het bieden van cohortverpleging: het clusteren van vergelijkbaar zorgaanbod op één locatie. 
  3. Het opzetten van een regionaal coördinatiepunt voor toeleiding van kwetsbare patiënten naar de juiste zorg op de juiste plek. Hierin wordt ook de informatie-uitwisseling binnen de regio en bovenregionaal/landelijk over de beschikbare capaciteit in de regio georganiseerd.

Waarom deze aanpak?

Het betreft een veelal kwetsbare doelgroep, vanwege hun leeftijd, onderliggende aandoeningen en/of gedragsproblematiek. Ook de huisgenoten, medepatiënten of mantelzorgers zijn vaak kwetsbaar en lopen risico.

Regionale samenwerking

Uiteraard wordt er al in meerdere regio’s goed samengewerkt, ook al voor het coronavirus in beeld was. Dat heeft al een solide basis gelegd voor de opschaling die nu nodig is. Daar waar een dergelijke samenwerking wat minder het geval is, is het van belang dat in alle regio’s een goede en effectieve samenwerking plaatsvindt.

Met dit pakket aan activiteiten kan met spoed in elke regio een gecoördineerde aanpak worden uitgerold. Alle Directeuren Publieke Gezondheid en zorgkoepels zijn inmiddels via een brief van minister Hugo de Jonge geïnformeerd over deze regionaal gecoördineerde aanpak.