In het begin van de Troonrede stond Koning Willem-Alexander stil bij het probleem van éénzaamheid in Nederland: “De regering neemt initiatieven om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan en kwetsbare groepen meer vaste grond onder de voeten te geven. We mogen niet berusten in het feit dat meer dan de helft van de 75-plussers zegt zich eenzaam te voelen.”

Zoals al eerder bekend was, wordt er flink geïnvesteerd in de ouderenzorg: “In het vorige begrotingsjaar is er al extra geld vrijgemaakt voor zorg aan ouderen. Zodat zij kunnen vertrouwen op tijd, aandacht en goede zorg. Thuis, of in het verpleeghuis. Die trend zet door.  Het extra bedrag voor de ouderenzorg loopt op tot ongeveer 3 miljard euro per jaar.”

Miljoenennota 2019: prioriteiten in de langdurige zorg

De Miljoenennota 2019 met bijlagen en begrotingen beslaat duizenden pagina’s tekst. Zorg voor Beter geeft een samenvatting van de belangrijkste punten uit de begroting van VWS voor de langdurige zorg.

Meer geld voor de ouderenzorg

Er komt  meer geld beschikbaar voor de ouderenzorg om voldoende tijd, aandacht en goede zorg, thuis of in het verpleeghuis te kunnen bieden. Zo’n 35 partijen hebben begin 2018 het Pact voor de Ouderenzorg getekend, met als doel de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en eenzaamheid bij ouderen te verminderen. Er zijn behoorlijke verschillen zijn tussen zorgorganisaties. Met het programma Thuis in het verpleeghuis wil VWS aan de hand van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zorgen voor een omslag, zodat de kwaliteit op alle locaties hoog is. 2,1 miljard euro gaat naar de implementatie van het Kwaliteitskader: scholing voor zorgverleners en het verminderen van administratieve lasten. In 2019 gaat het om een bedrag van ruim 1 miljard extra ten opzichte van 2018, waaronder extra investeringen voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. In totaal loopt de extra investering in de ouderenzorg deze kabinetsperiode op naar jaarlijks ruim 3 miljard euro per jaar vanaf 2021.

Personeelstekort

Het tekort aan medewerkers in de zorg is één van de belangrijkste uitdagingen. Daarom wordt de komende tijd vol ingezet op het werven van personeel voor de zorg en door de capaciteit in de zorg op andere wijze beter te benutten. Dit wordt onder meer gemeten aan de hand van het aantal zij-instromers en herintreders, het ziekteverzuim en de uitbreiding van de contractomvang. Het aantal jongeren dat voor een zorgopleiding kiest stijgt, maar het kabinet wil graag dat nog meer mensen kiezen voor de zorg. Of dat nu leerlingen en studenten, zij-instromers of herintreders zijn.

Scholing en stageplekken

Er is 350 miljoen euro beschikbaar voor het programma Werken in de zorg dat onder meer wordt besteed aan scholing van (nieuw) personeel, loopbaanbegeleiding en loopbaanoriëntatie. Elke student moet kunnen rekenen op een stageplek en op inspirerend

Het aantal jongeren dat voor een zorgopleiding kiest stijgt, maar het kabinet wil graag dat nog meer mensen kiezen voor de zorg. Of dat nu leerlingen en studenten, zij-instromers of herintreders zijn.

en uitdagend onderwijs dat is toegespitst op de praktijk. Werkgevers en opleidingen maken afspraken om tot meer stageplekken te komen. Hier is in sommige regio’s een tekort aan. Voor het huidige personeel staat permanent leren en ontwikkelen centraal. Een belangrijk deel van het scholingsgeld is bestemd voor verpleeghuizen.

Lichtere functies voor oudere collega’s

Eén van de maatregelen waar VWS in de regio’s mee aan de slag gaat, is een betere inzet van oudere werknemers voor wie het werk fysiek te zwaar wordt. Om uitval te voorkomen moet eerder en creatiever worden nagedacht over lichtere functies. Oudere werknemers kunnen bijvoorbeeld studie- en stagebegeleiding voor nieuwe medewerkers op zich nemen. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: de oudere werknemer kan langer zinvol aan de slag blijven en andere verpleegkundigen en verzorgenden worden ontlast.

Verminderen van administratie en regeldruk

Voor een prettige werkomgeving is het ook nodig dat de hoge werkdruk afneemt. Bijvoorbeeld door minder overbodige administratieve lasten en regeldruk. Het actieplan Ontregel de zorg, dat in samenwerking met het zorgveld tot stand is gekomen, werkt aan het schrappen van registraties. Werk wordt ook prettiger door slimmer te werken met behulp van de nieuwste technologieën. Zo zijn er apps waarmee mensen thuis hun bloeddruk kunnen meten zodat zij een te hoge bloeddruk eerder kunnen opmerken. Lees meer op Zorg voor Beter: minder registraties in de zorg.

Cliënttevredenheid

Met ingang van 2019 komt er informatie over de cliënttevredenheid en bewonerservaringen per locatie beschikbaar. Toekomstige bewoners kunnen dan in één oogopslag een indruk krijgen van de locatie waarvoor zij kiezen.

Langer thuis wonen

Van de 75-plussers woont nu 92% zelfstandig. Het Programma Langer Thuis, dat VWS met gemeenten en maatschappelijke partijen is gestart, is bedoeld om de zorg en de woonsituatie voor ouderen merkbaar te verbeteren. Doel is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, met ondersteuning, zorg en in een woning die aansluit bij de persoonlijke behoeften.

60 miljoen voor e-health

E-health draagt bij aan de kwaliteit van zorg en kan de kwaliteit van leven van ouderen verbeteren, bijvoorbeeld doordat zij met slimme toepassingen zorg op afstand kunnen krijgen en daarmee langer thuis kunnen blijven wonen. Ook dienen ouderen altijd toegang tot hun medische gegevens te hebben. Om het gebruik van E-health en de uitwisseling van gegevens te stimuleren, komt vanaf 2019 circa 60 miljoen euro beschikbaar. 

Zorgval en vernieuwende huisvesting

Om de toch al moeilijke overgang naar een verpleeghuis soepel te laten verlopen, pakt VWS de zorgval aan, zodat mensen niet ineens minder uren zorg ontvangen als ze op een wachtlijst voor een verpleeghuis staan. De overbruggingszorg wordt verruimd van zes naar dertien weken voor cliënten die op een wachtlijst van een zorginstelling staan. Ook verruimt VWS de regeling Extra kosten thuis waardoor cliënten die nu te weinig zorg ontvangen, 25% extra zorg kunnen aanvragen. Zo kunnen mensen langer thuis blijven wonen. Om te bevorderen dat ouderen geschikt wonen, gaat VWS aan de slag met meer (geclusterde) woonzorgvormen voor ouderen. VWS stelt vanaf 2019 circa 30 miljoen beschikbaar om vernieuwende vormen van huisvesting in gemeenten te stimuleren.

Eenzaamheid

Meer dan de helft van de 75-jarigen zegt zich eenzaam te voelen. Dat zijn meer dan 700.000 ouderen. Hiervoor is het programma Eén tegen eenzaamheid gestart. VWS investeert de komende jaren 29 miljoen euro extra om eenzaamheid terug te dringen.