Minister Hugo de Jonge van VWS heeft voor dit jaar 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor betere ouderenzorg. Dit budget is bedoeld voor het aantrekken van extra personeel (85% van het budget) en voor andere investeringen in kwaliteit (15%). Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor een goede verdeling van het extra beschikbare geld en gaan hierover in dialoog met zorgaanbieders. “We zien dat verpleeghuizen ambitieuze plannen hebben ingediend, die we de komende weken gaan beoordelen. Er zijn mooie initiatieven om meer personeel te werven en om technologie in te zetten als aanvulling op de zorg en om het personeel te ontlasten”, aldus Wout Adema, directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland namens de zorgkantoren.

Kwaliteitsplannen

Zorgkantoren hebben vanuit de gesprekken en de kwaliteitsplannen inzicht in de wijze waarop zorgaanbieders inzetten op het verbeteren van kwaliteit in het verpleeghuis. Zo kunnen ze een lerend netwerk creëren. Ook halen de zorgkantoren de komende tijd gezamenlijk een rode draad uit de plannen en verzamelen ze goede voorbeelden.

Extra geld voor extra zorgpersoneel

Zorgkantoren hebben afspraken gemaakt met ActiZ, VWS en andere partijen over de inzet van de middelen en de verantwoording van de besteding van deze budgetten. De plannen worden de komende weken in dialoog met de zorgaanbieder door de zorgkantoren beoordeeld. Belangrijke vraag daarbij is of de ingediende plannen (daadwerkelijk) een kwaliteitsverbetering mogelijk maken die in lijn is met het kwaliteitskader. Deze toetsende rol van het zorgkantoor is een belangrijke pijler in het programma Thuis in het verpleeghuis.  Elke zorgaanbieder mag jaarlijks voor ongeveer 6% van zijn omzet extra personeel inzetten. De daadwerkelijke extra kosten voor personeel komen in aanmerking voor vergoeding. Op dit moment zijn zorgkantoren en zorgaanbieders volop in gesprek over de plannen. De afspraken worden voor 1 april vastgelegd 2019 in een overeenkomst en ingediend bij de NZa.

Minimaal 2 zorgverleners bij intensieve zorgmomenten

Hiernaast heeft het Zorginstituut de personeelsnorm op 21 januari 2019 opgenomen in het openbare Register. Deze personeelsnorm werd eerder aangeboden door V&VN als trekker van de stuurgroep Kwaliteit Verpleeghuiszorg. Opname in het register betekent dat de normen en indicatoren gelden voor alle verpleeghuizen in Nederland. Concreet betekent dit dat de tijdelijke norm de standaard wordt: minimaal 2 zorgverleners beschikbaar voor zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten. Deze norm was eerder al genoemd binnen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Veldpartijen en ook het Zorginstituut concluderen dat de contextgebonden personeelsnorm het belang van kwalitatief goede zorg en tegelijkertijd doelmatige zorg borgt.

Handreiking ‘Met je team aansluiten bij bewoners’

Samen met 40 teams van zorginstellingen uit heel Nederland zijn in opdracht van de  stuurgroep Kwaliteit Verpleeghuiszorg een handreiking en instrumenten ontwikkeld die helpen om de personeelssamenstelling, die past bij de zorg voor de bewoners van een zorgorganisatie, te kunnen vaststellen. Naast passende zorg wordt ook gekeken naar doelmatigheid.

Deze handreiking ‘Met je team aansluiten bij bewoners’ staat op de website Plussen

Bronnen