De koppeling van patiëntgegevens van verschillende zorgaanbieders heeft diverse voordelen. Zo kan onder andere meer inzicht verkregen worden over medicijngebruik en onderliggende aandoeningen. Met die inzichten kan vervolgens het zorggebruik en het zorgproces van specifieke patiëntgroepen in kaart worden gebracht. Eerder toonde het Nivel al aan dat de koppeling van patiëntgegevens van de fysiotherapeut met die van de huisarts ook nieuwe informatie kan opleveren

Met de koppeling van patiëntgegevens van diëtist en huisarts kan bijvoorbeeld onderzocht worden wanneer specifieke patiëntgroepen bij welke zorgverlener komen, en in welke volgorde zorg wordt verleend. Denk bijvoorbeeld aan de tijd die verstrijkt voordat een diabetes patiënt, na de diagnose, voor het eerst bij een diëtist komt. Een andere optie die met behulp van de koppeling mogelijk wordt, is het vergelijken van specifieke patiëntengroepen bij de diëtist. Denk bijvoorbeeld aan patiënten met en zonder medicatie.

Gekoppelde patiëntgegevens representatief

De diëtetiekregistratie over 2019 uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bevatten gegevens van ruim 71.000 patiënten. Voor deze patiënten is gekeken of er in 2019 ook huisartsdata in Nivel Zorgregistraties voorkwamen. De patiënten waarvan de gegevens gekoppeld worden komen bij diëtisten en huisartsen die verspreid over het hele land liggen. Omdat slechts een klein deel van de populaties overlappen, zijn de betreffende patiëntgroepen representatief voor alle patiënten.

Uit het Nivel onderzoek blijkt dat bijna 11 procent van de patiënten uit de diëtetiekregistratie ook bekend is in de huisartsregistratie. Van deze patiënten kan de informatie van beide zorgverleners dus gekoppeld worden. Deze gekoppelde patiënten blijken representatief voor alle diëtetiekpatiënten binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Het koppelen van de deze beide soorten data op patiëntniveau wordt uitgevoerd op basis van BSN-pseudoniemen. Daardoor was de anonimiteit van patiënten – zoals altijd bij het werken met data van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn – ook bij dit onderzoek gewaarborgd.