De indicatoren basisveiligheid voor 2018 gaan in op vier thema’s: decubituspreventie, medicatieveiligheid, advance care planning (afspraken met cliënt over zorg rondom het levenseinde), en gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen.

Leren en verbeteren in teams

Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft deze 4 thema’s benoemd die belangrijk zijn voor de veiligheid van cliënten. Verenso en V&VN hebben voor deze thema’s indicatoren ontwikkeld om het leren en verbeteren in teams een impuls te geven. Zorgorganisaties dienen deze gegevens in november en december 2018 aan te leveren. Tegelijk moeten de resultaten, uiterlijk binnen zes weken, ook binnen de teams besproken worden. De teams kunnen met deze kwaliteitsinformatie zelf aan de slag en verbeterpunten formuleren. 

Handboek

Door Verenso, V&VN, ActiZ en Zorgthuisnl is een handboek opgesteld om professionals en zorgaanbieders bij de meting te ondersteunen. Bekijk het Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg (pdf, 18 oktober 2018) met een toelichting op de kwaliteitsindicatoren en meetinstructie.

Nieuwe indicatoren

Indicatoren zijn meetbare aspecten van de zorg die de kwaliteit van zorg weergeven. Bij veel van onderstaande indicatoren gaat het om percentages op het totaal aantal cliënten. 

Decubituspreventie

  • Hoe vaak komt huidletsel voor?
  • Hoe vaak heeft casuïstiekbespreking op de afdeling plaatsgevonden?

Medicatieveiligheid

  • Bij hoeveel afdelingen worden medicatiefouten in het team besproken? (minimaal één keer per kwartaal)
  • Hoe vaak wordt een medicatiereview met cliënt gedaan, in het bijzijn van een zorgmedewerker die de medicijnen aan de cliënt verstrekt?

Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking

  • Welke middelen en maatregelen rond vrijheid worden toegepast?
  • Hoe wordt er op de afdeling gewerkt aan het terugdringen van vrijheidsbeperking?
  • Hoe denkt de organisatie na over vrijheidsbevordering?

Advance care planning

  • Bij hoeveel cliënten zijn gezamenlijke afspraken gemaakt, vastgelegd in het zorgdossier, over behandeling rond het levenseinde.

Naast deze indicatoren worden op verzoek van de IGJ twee aanvullende indicatoren uitgevraagd:

  • Sturen op kwaliteit en veiligheid: Wijze waarop de locatie stuurt op kwaliteit en veiligheid op basis van verschillende bronnen.
  • Continuïteit van de zorg: Wijze waarop de locatie zorgplannen en zorgdossiers benut en actueel houdt.

Ook dienen zorgorganisaties hun kwaliteitsverslag op de website te publiceren en aan te geven welk percentage cliënten de zorgorganisatie aanbeveelt bij vrienden en familie.

Aan de slag met kwaliteitsinformatie: weet wat je meet


Eerder ontwikkelde V&VN en Vilans in een werkplaats van Zorg voor Beter de methodiek ‘Weet wat je meet’. Deze methodiek helpt je om met het zorgteam aan de slag te gaan met metingen en registraties. Leer om met deze cijfers zelf te beoordelen of de kwaliteit van de zorg op orde is of dat actie nodig is. De methodiek staat vol met verhalen van teams, handige hulpmiddelen, filmpjes en werkvormen. Kwaliteitsverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen en verzorgenden kunnen er mee aan de slag. 
Download de methodiek Weet wat je meet (pdf)