Wel belangrijk is dat gezondheidsrisico’s gesignaleerd worden en hier ook actie op wordt ondernomen. Dit is een voorbeeld van hoe de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de regeldruk wil verminderen en daarover met zorgverleners het gesprek aangaat.

Wanneer is registratie zinvol?

De registratielast is een grote ergernis van zorgverleners, zeker als die ten koste gaat van de persoonlijke zorg voor de cliënt. De inspectie schrijft echter in het

Administratie en registratie is alleen zinvol als zij van toegevoegde waarde is voor de patiënt of cliënt

rapport Toezicht in dialoog: ‘Administratie en registratie is alleen zinvol als zij van toegevoegde waarde is voor de patiënt of cliënt. Registraties moeten vooral ondersteunen bij het leren en verbeteren van de dagelijkse patiëntenzorg’.  

Inspectie stelt geen verplichtingen voor registratie

En schrijft de inspectie: ‘De inspectie stelt geen richtlijnen of andere eisen vast en zeker geen verplichtingen om te registreren. Soms is registratie nodig om de zorg veiliger en beter te maken – en soms verdwijnt die noodzaak na een tijd’. Voor de inspectie gaat het er niet om dat een bepaalde handeling geregistreerd wordt, maar dat er veilig gewerkt wordt, dat zorgverleners inzicht hebben in hun eigen handelen en dat bestuurders de risico’s kennen en beheersen. Ter verheldering: de inspectie maakt zelf geen regels. Ze houdt alleen toezicht op de naleving van wetten (vastgesteld door de regering en parlement) en ze houdt toezicht op de naleving van ‘veldnormen’, vastgesteld door partijen in het veld.

Afvinken risicosignaleringslijsten 

De inspectie noemt als voorbeeld de risicosignaleringslijsten. De inspectie vindt het  belangrijk dat de thuiszorg gezondheidsproblemen signaleert, een juiste afweging maakt en vervolgacties onderneemt. Dit is belangrijker dan dat er afgevinkte lijsten paraat zijn. De inspectie schrijft: 

Voorbeeld wijkverpleging: geen risicosignaleringslijsten meer

Een belangrijke taak van de wijkverpleging is het signaleren van gezondheidsrisico’s bij cliënten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een cliënt die zijn medicijnen niet meer goed inneemt of een cliënt die niet meer goed eet en daardoor afvalt. Door dit tijdig te signaleren en in te grijpen kan de wijkverpleging erger voorkomen. In veel organisaties is het verplicht dat de wijkverpleging risicosignaleringslijsten invult. Op deze lijsten vinkt de wijkverpleging een aantal veel voorkomende gezondheidsrisico’s bij een cliënt af. Dit gebeurt meestal twee keer per jaar en is gekoppeld aan de evaluatie van het zorgplan. Deze lijsten kunnen een handig hulpmiddel zijn om risico’s te signaleren. Het standaard invullen van de risicosignalering garandeert echter niet dat de wijkverpleging risico’s op tijd in kaart brengt.
Bij haar toezicht op de thuiszorg kijkt de inspectie vooral of de wijkverpleging problemen bij een cliënt signaleert op het moment dat ze spelen. Ook gaat de inspectie na welke professionele afwegingen de wijkverpleging hierbij maakt en welke acties hierop volgen. De inspectie toetst dus niet of de wijkverpleging wel de standaardlijsten heeft afgevinkt voor de risicosignalering. (Bron: Rapport IGJ: ‘Toezicht in dialoog’, juli 2018). 

Risicosignalering: registratielast verminderen

In de Factchecker verminderen registraties wijkverpleging (pdf, zie pagina 10) van Vilans staat dit dilemma ook. Hier staat uitgelegd hoe je de last kunt verminderen, en welke partijen nog meer achter dit besluit staan.

Filmpje: afschaffen standaard risicosignalering

In dit filmpje laat wijkverpleegkundige Evelyn Naalden zien dat zij doorlopend risico’s bij cliënten signaleert, als onderdeel van haar werk. “Het schept een schijnveiligheid als je een risicosignaleringslijst elk half jaar gaat invullen en niet meer daadwerkelijk kijkt naar wat er speelt.”

Reactie op actieplan Ontregel de Zorg

Het afschaffen van de standaard risicosignalering in de wijkverpleging en de verpleeghuiszorg is onderdeel van het VWS-actieplan Ontregel de Zorg. Dit actieplan houdt zich bezig met het schrappen van tientalllen administraties bij verschillende sectoren. In het rapport van de inspectie licht de inspectie toe hoe zij tegen dergelijke administraties aankijkt en kun je interpreteren als een reactie op het actieplan Ontregel de zorg.