Met behulp van e-health en andere ICT-toepassingen in de zorg krijgen patiënten meer regie over hun eigen gezondheid. Het geeft meer inzicht in de gezondheid. Telemonitoring bevordert de zelfredzaamheid van cliënten. Ook draagt de inzet van eHealth volgens de ondervraagde artsen en verpleegkundigen bij aan de verlaging van de werkdruk. Dit onder meer vanwege de tijdwinst door een beter overzicht en door inzage en zorg op afstand.

Cliënten moeten nog wennen aan eHealth

Het enthousiasme bij cliënten is aanzienlijk minder groot dan bij zorgprofessionals, blijkt uit het onderzoek. Terwijl 61% van de medisch specialisten, 59% van de huisartsen en 75% van de verpleegkundigen aangeeft gebruik te willen maken van e-health, is dit bij cliënten slecht 33%. De onderzoekers van de eHealth-monitor wijden deze lage cijfers aan onbekendheid van cliënten met concrete ICT-toepassingen en aan het niet direct de meerwaarde hiervan inzien.

Aanbod groter dan gebruik

Het aanbod van eHealth-toepassingen in de huidige markt is groter dan het gebruik ervan, zowel door zorgverleners als door cliënten. Zorgverleners merken nog te vaak dat de techniek niet altijd goed meewerkt, aldus de eHealth-monitor. Ook merken ze dat eHealth niet altijd goed is ingebed in de zorgpraktijk. In dat geval leidt innovatie eerder tot een toename dan tot een afname van de werkdruk.

Werkprocessen zijn belangrijker dan de techniek

De eHealth-monitor meet al sinds 2013 op verzoek van het ministerie van VWS de beschikbaarheid en het gebruik van eHealth in Nederland. De voortgang wordt niet alleen bepaald door de technische mogelijkheden, zo blijkt uit de meest recente edities. Door de jaren heen is duidelijk geworden dat niet-technische aspecten een doorslaggevende rol spelen. Het gaat daarbij om het gevoel van urgentie, het zien van de meerwaarde van eHealth en daarnaast ook de mogelijkheid en bereidwilligheid om processen te veranderen.