“Het ontbreken van een landelijk dekkende infrastructuur om informatie van en met de wijkverpleging te kunnen uitwisselen maakt het digitaliseringsvraagstuk complex’, schrijft Nictiz. Een individuele zorginstelling kan volledig digitaal werken, maar de wijkverpleegkundige kan toch de overdracht op papier of per telefoon moeten doen, omdat er geen landelijk dekkende infrastructuur is voor gegevensuitwisseling.

Juiste zorg

Het expertisecentrum schetst in het rapport de huidige praktijk en beschrijft de gewenste situatie. Op dit moment gaat gegevensuitwisseling vaak telefonisch, per chat of per brief, ‘vaak vindt er ook geen informatie-uitwisseling plaats’, aldus Nictiz. Terwijl de wijkverpleegkundige, als spin in het web, informatie moet kunnen uitwisselen met allerlei partijen in de zorgketen. Informatie zou dus lokaal, regionaal en soms landelijk beschikbaar moeten zijn om ‘de juiste zorg op de juiste plek’ te kunnen leveren.

Apps ouderenzorg

Daarnaast inventariseerde Nictiz het gebruik van apps in de wijkverpleging. Uit het onderzoek komt naar voren dat diverse applicaties worden ingezet naast het ECD. Dat zijn applicaties als de Medicatie Controle App, de Medido, domotica, diverse wondapplicaties en het Farmacotherapeutisch Kompas. In de praktijk wordt de introductie van het gebruik van die applicaties nog vaak van boven af ingevoerd, en niet vanuit de wens uit de praktijk van de wijkverpleegkundige. Maar de onderzoekers zien wel dat hier een ‘kanteling’ gaande is.

12 aanbevelingen

Nictiz sluit het rapport af met 12 aanbevelingen op diverse niveaus:

 1. Agendeer digitalisering op de juiste tafel;
 2. Richt leveranciersmanagement in;
 3. Inventariseer, werk uit en optimaliseer de processen in de wijkverpleging;
 4. Inventariseer de informatiebehoefte van de wijkverpleging in relatie tot ketenpartners en (her)gebruik zibs en (informatie)standaarden;
 5. Deel ervaringen over de inzet van applicaties in de wijkverpleging;
 6. Maak een overzicht van het gebruik van applicaties in de zorginstelling;
 7. Zorg voor koppelingen tussen losse applicaties;
 8. Richt een centrale app-store in voor (wijk)verpleegkundigen;
 9. Een landelijke oplossing voor het vraagstuk infrastructuur is noodzakelijk;
 10.  Regie op het vraagstuk infrastructuur is noodzakelijk;
 11.  Denk als sector mee over de vereisten voor voorzieningen voor een infrastructuur;
 12.  Bespreek met ICT-leveranciers de wens en noodzaak van koppelingen en het voldoen aan afspraken met betrekking tot infrastructuur

Nictiz interviewde voor dit rapport wijkverpleegkundigen, informatiemanagers en bestuurders. Het rapport is een vervolg op een eerder rapport van Nictiz ‘Op weg naar betere informatie-uitwisseling in de langdurige zorg’.