Het Netwerk Dementie Haaglanden (onderdeel van Stichting Transmurale Zorg) is één van de proefregio’s waar de nieuwe Zorgstandaard Dementie alvast wordt geïmplementeerd. De verwachting is dat de nieuwe zorgstandaard deze maand officieel wordt vastgesteld. Welke knelpunten ziet coördinator Mandy Los (foto) tijdens de coronacrisis ontstaan voor mensen met dementie? 

Sociaal isolement en eenzaamheid

Op alle onderdelen van de zorg bij dementie neemt de druk toe. Denk aan signalering, de diagnosefase, thuis verblijven met dementie en dementie in het verpleeghuis. Door de coronacrisis vallen veel onderdelen van zorg weg. Signalering wordt lastiger als ouderen binnen moeten blijven en de contantmomenten beperkt zijn. Ook terughoudendheid van ouderen bij het bezoeken van de huisarts speelt een rol. Mensen met dementie raken in een sociaal isolement en eenzaamheid is naar verwachting voor hen het grootste knelpunt.

Schaarste aan zorgverleners

Naarmate de acute zorg verder belast wordt door het aantal corona-besmettingen wordt er een toenemend beroep gedaan worden op zorgprofessionals in de minder acute zorg om bij te springen. Zorgprofessionals raken zelf ook besmet met het coronavirus waardoor de capaciteit afneemt. Hierdoor neemt de schaarste aan zorgverleners toe en krijgen meer mensen met dementie (en hun naasten) niet de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben.

Complexiteit van isolatie bij dementie

dementieVoor ouderen met dementie is isolatie een ingrijpende maatregel, zowel thuis als in een verpleeghuis. Hoe houd je iemand binnen met milde griepklachten, zonder tot vrijheidsbeperkende middelen over te gaan? En wat te denken van de zorgverleners die ineens met beschermende kleding het huis of je kamer binnenkomen? Dit kan veel angst teweeg brengen omdat bij gevorderde cognitieve achteruitgang niet begrepen kan worden wat er aan de hand is en waarom deze maatregelen nodig zijn.

In het verpleeghuis kan de persoon met dementie nog meer besmettingen veroorzaken wanneer hij niet op zijn kamer blijft. Waar op straat de afstand van 1,5m door de omgeving nog aangehouden kan worden, zal dit in een verpleeghuis nog veel lastiger zijn. Het al dan niet afsluiten van een kamer en andere vrijheidsbeperkingen toepassen stelt de zorgverleners voor complexe ethische dilemma’s. Hoe ver mag je gaan in tijden van crisis om de groep te beschermen? En hoe veel mag dat ‘kosten’ van een individu? 

Crisissituaties en acute opname 

Niet direct, maar op termijn resulteert dit in crisissituaties, waarbij een beroep wordt gedaan op acute zorg in de vorm van spoed eisende hulp, ziekenhuisopname- of acute opname in het verpleeghuis. Dit scenario zien we nu al als gevolg van langdurige wachtlijsten voor casemanagement dementie en te late signalering en diagnostiek van dementie. Dit scenario kan zich door de coronacrisis versterken. 

Aanbevelingen dementiezorg tijdens corona

  • Kijk nu naar methoden voor triage om de acute zorg- en ondersteuningsbehoefte te kunnen scheiden van minder acute behoeften.
  • Maak nu afspraken over hoe je de groep mensen met dementie kunt blijven monitoren zodat acute hulpvragen opgepakt blijven worden ondanks schaarste aan zorgprofessionals.
  • Doe een beroep op de bevolking: maak een tekening, stuur een kaartje, bel de buurvrouw; zorg dat mensen zich minder eenzaam voelen en signaleer met elkaar nu professionals dat niet meer voortdurend kunnen doen.
  • Zorg voor slimme inzet van de arbeidskrachten die nu thuis zitten: triage, monitoring, administratieve ondersteuning. Hierin kunnen bijvoorbeeld paramedici een rol spelen. Zet een covid-19 helpdesk op.

Download de Memo huidige en verwachte knelpunten dementiezorg ivm corona (pdf)

Triage-instrument crisisperiode voor casemanagers

Om ervoor te zorgen dat in de meest urgente situatie casemanagement dementie nog geboden wordt en om de casemanagers dementie handvatten te geven bij het bepalen van deze urgentie ontwikkelde Stichting Transmurale Zorg een triage-instrument. Het is in grote lijnen gebaseerd op “Klinisch redeneren in de ouderenzorg” (Spanninga 2017) en het Omaha classificatiesysteem. Het triage-instrument bestaat uit de stappen: 

  • situatie in beeld brengen
  • situatie beoordelen  
  • urgentie bepalen

Download Triage voor casemanagers dementie in crisisperiode (pdf)

Lees de ervaringen van Netwerk Dementie Haaglanden met de nieuwe Zorgstandaard Dementie op Dementiezorg voor Elkaar: ‘De zorgstandaard is een praktisch hulpmiddel’