Meer kennis nodig

De noodzaak van betere kennis wordt groter, schrijft de minister in zijn brief. De zorgbehoefte van cliënten in de Wet Langdurige Zorg neemt toe. Ook is een trend dat cliënten een zorgbehoefte hebben waardoor kennis nodig is uit verschillende sectoren (bv. gehandicaptenzorg én GGZ). Kennis die is onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek versterkt de positie van zorgverleners. Daarom wil de minister de kennisinfrastructuur versterken. ‘Zorgverleners moeten gemakkelijk antwoord krijgen op hun kennisvragen. Waar er nog geen antwoord is moet onderzoek die antwoorden bieden. Dit vraagt om een permanente cyclus van vragen stellen, ontwikkelen, leren en evalueren’, aldus de minister.

Kwaliteitsverbetering

Het doel is meer onderling samenhangende en structurele, ontwikkeling en verspreiding van kennis. Dit om tot een kwaliteitsverbetering te komen voor de steeds complexere zorgvraag in de langdurige zorg. Dit onderwerp maakt o.a. deel uit van het beleidsprogramma ‘Thuis in het verpleeghuis’ (maar raakt op onderdelen ook aan de bredere zorg en de Wmo).

‘Zorg voor Beter is doorgeefkanaal’

De brief van minister Hugo de Jonge (VWS) informeert over wat er al gebeurt op deze kennis-onderwerpen én beschrijft wat er nog op de rails gezet wordt. Op de korte termijn wordt de al beschikbare kennis beter ontsloten voor zorgverleners, met name via de kennispleinen van Vilans. Hierbij noemt de minister met name het kennisplein Zorg voor Beter dat veel bezoekers trekt waar veel kennis beschikbaar is. Gemiddeld trekt Zorgvoor Beter 190.00 bezoeken per jaar.


Praktijkvragen

Op Zorg voor Beter kunnen zorgverleners ook hun eigen vragen stellen, over medicatieveiligheid, hygiëne, vrijheidsbeperking, zorg thuis of andere onderwerpen. Lees de vragen en antwoorden!

Bekijk de praktijkvragen

De minister ziet het kennisplein als ‘een doorgeefkanaal van kennis die op meer plaatsen ontwikkeld wordt en in samenhang wordt gepresenteerd’.

De minister wil dat alle zorgverleners in de langdurige zorg in staat zijn hun kennisvragen aan te dragen en deze te beantwoorden. Belangrijk daarbij is dat zorgverleners hun kennisvragen vanuit de wens en behoefte van de cliënt formuleren.

Actieagenda: kennisontwikkeling

Op de langere termijn wordt er gemikt op versterking van kennisontwikkeling. ZonMw heeft hiertoe een aantal onderzoeksprogramma’s gestart, zoals Gewoon Bijzonder voor de gehandicaptenzorg, het onderzoeksprogramma Memorabel, Palliantie en het Programma langdurige zorg en ondersteuning.

De ‘actieagenda’ zet een aantal stappen gericht op: advisering, inventariseren, programmeren, onderzoek en opleiding/scholing. Onderdelen daarvan zijn: kennis- en vraaginventarisaties, academische werkplaatsen, expertise voor specifieke doelgroepen, vrijwillige basisregistratie t.b.v professionele standaard-ontwikkeling en onderzoek, leren en verbeteren, slechten van belemmeringen tussen zorg-onderzoek-onderwijs en beleids-adviesvragen over kennisevaluatie en -bekostiging.

Lees de Kamerbrief ‘Beter weten, versterken professioneel handelen in de langdurige zorg’ (4 feb. 2019) op Rijksoverheid.nl