Het programma bestaat uit de volgende drie onderdelen:

Goede ondersteuning en zorg thuis

  • Professionals in de wijk (huisarts, apotheker en wijkverpleegkundigen) gaan beter als een team samenwerken rond kwetsbare ouderen. Vernieuwing in de praktijk wordt gestimuleerd via leernetwerken, en er komt een stevige impuls voor innovatieve, digitale zorg thuis (eHealth) met twee nieuwe subsidieregelingen.
  • Om soepeler doorstroom van en naar tijdelijk verblijf te stimuleren, komt er meer geld voor specialisten ouderengeneeskunde. Ook komt er geld voor brede regionale coördinatiepunten tijdelijk verblijf.
  • Om de zelfredzaamheid van ouderen te versterken, komt er een landelijk netwerk ‘Vitaler ouder worden’.

Mantelzorgers en vrijwilligers in zorg en welzijn

  • Om mantelzorgers en vrijwilligers bewust te maken van ondersteuningsmogelijkheden – zoals respijtzorg – komen er bewustwordingscampagnes.
  • Om het aanbod van ondersteuning en respijtzorg te verbeteren, komt er een landelijke adviseur respijtzorg, maken gemeenten het aanvragen van ondersteuning eenvoudiger en komen er pilots gericht op een meer sociale benadering van dementie.
  • Actiepunt is een betere aansluiting tussen informele en formele zorg, het versterken van vrijwilligerswerk in de gemeenten en kennisuitwisseling rond burgerinitiatieven.

Wonen

  • Gemeenten gaan de woonopgave voor ouderen in beeld te brengen. Er komt hiervoor een ondersteuningsteam.
  • Om de totstandkoming van meer nieuwe (geclusterde) woonzorgvormen te stimuleren, komt er een innovatieregeling gericht op nieuwe woonzorgvormen en een kennisprogramma.
  • Om ouderen te helpen ‘geschikt te wonen’, ontwikkelen gemeenten een lokale aanpak om hen daarbij te helpen (zoals een wooncoach). 

Download Programma Langer Thuis (pdf, juni 2018)

Pact voor de ouderenzorg

Het programma Langer Thuis is onderdeel van het Pact voor de Ouderenzorg (maart 2018) waarin het kabinet, gemeenten en een reeks organisatiesde handen ineen geslagen om de zorg en de woonsituatie voor ouderen merkbaar te verbeteren. In het Pact voor de Ouderenzorg zitten ook de programma’s Een tegen Eenzaamheid en Thuis in het Verpleeghuis.

Bron: Kamerbrief over Programma Langer Thuis (18 juni 2018)